Wij maken u er op attent dat deze website gebruik maakt van cookies. Dit doen wij om u beter van dienst te kunnen zijn.
Wij vragen uw akkoord om dit te mogen blijven doen. Voor meer informatie kunt u onze privacy pagina bezoeken!

Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN FUTURE ICT SOLUTIONS

Artikel 1: Algemeen

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op offertes en op alle leveringen van zaken en (reparatie-) diensten door Future ICT Solutions, ten behoeven van diens cliënten, hierna te noemen "wederpartij".
1.2. Bijzondere van de algemene voorwaarden van Future ICT Solutions afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk of elektronisch akkoord zijn gegeven en zijn overeengekomen.
1.3. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarvan de koper zich bedient wijst Future ICT Solutions reeds nu dan voor alsdan uitdrukkelijk van de hand, behoudens die gevallen waarin Future ICT Solutions deze uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaardt.

Artikel 2: Offertes en reparatie(haalbaarheids)onderzoekkosten

2.1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2.2. Future ICT Solutions behoudt zich het recht om, ook indien er geen overeenkomst tot stand komt, reparatie haalbaarheids onderzoekkosten aan de wederpartij in rekening te brengen die verband houden met het kunnen uitbrengen van een offerte ten aanzien van te verrichte diensten. Future ICT Solutions zal de wederpartij hiervan vooraf mededeling doen.
2.3. Het bepaalde in lid 2.2. is in ieder geval van toepassing ten aanzien van zaken waarvan de reparatieprijs niet in de prijslijst is opgenomen en ten aanzien van offertes met betrekking tot het verrichten van diensten aan complete systemen.
2.4. Geen kosten worden in rekening gebracht indien de betreffende zaken door Future ICT Solutions niet gerepareerd kunnen worden.

Artikel 3: Overeenkomst

3.1. De overeenkomst van verkoop van zaken of levering van diensten wordt eerst bindend voor Future ICT Solutions door zijn schriftelijke of elektronische bevestiging.
3.2. Elke met Future ICT Solutions aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de wederpartij zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling.
3.3. Gegevens betreffende het aangebodene in drukwerk, catalogi en afbeeldingen en dergelijke door Future ICT Solutions bij de aanbieding verstrekt, zijn voor Future ICT Solutions niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.
3.4. Future ICT Solutions is, behoudens uitdrukkelijk bezwaar van de wederpartij,gerechtigd om zich bij de uitvoering van een overeenkomst door derden te laten bijstaan en/of die werkzaamheden gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, dit met kennisgeving aan de wederpartij.

Artikel 4: Prijzen

4.1. Prijzen zijn in Nederlandse valuta en, tenzij anders vermeld, inclusief omzetbelasting (BTW).
4.2. Prijzen zijn, tenzij anders overeengekomen, exclusief kosten voor verzending en transport.
4.3. Overeengekomen prijzen zijn bindend, tenzij door omstandigheden van onze wil onafhankelijk, als verhoging van rechten en/of accijnzen, vervoerskosten van het leveringsadres door de importeur vastgesteld, officiële verhogingen van importeurs/fabrieksprijzen, wijzigingen in muntpariteit, krachtens de wet getroffen maatregelen op het gebied van lonen, e.d. en voor zover deze verhogingen door Future ICT Solutions redelijkerwijs niet voorzienbaar waren, na het sluiten van de overeenkomst, prijsverhoging moet worden toegepast. Deze door Future ICT Solutions aan de wederpartij opgegeven gewijzigde prijs is, indien deze gemotiveerd door Future ICT Solutions aan de wederpartij wordt opgegeven, voor beide partijen bindend. Prijswijzigingen als gevolg van dwingende overheidsmaatregelen, zoals verhoging van BTW, worden altijd doorberekend.
4.4. Kosten voortvloeiende uit aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst zijn voor rekening van de wederpartij. Meer- of minder werk kan aanleiding geven tot prijswijziging.

Artikel 5: Levering

5.1. Levering zal, tenzij anders overeengekomen, geschieden "af bedrijf" Future ICT Solutions.
5.2. Opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen zijn de zaken en/of diensten te leveren. Een kleine, of gelet op de omstandigheden, redelijke overschrijding van de levertermijn kan aan Future ICT Solutions niet tegengeworpen worden. Future ICT Solutions is voor de overschrijding van de leveringstermijn slechts in gebreke, na een aangetekende schriftelijke ingebrekestelling.
5.3. De leveringstermijn gaat in nadat de overeenkomst is gesloten. De leveringstermijn wordt verlengd met gedurende de periode waarin alle zaken en/of gegevens welke zijn benodigd voor de uitvoering van de overeenkomst niet in het bezit van Future ICT Solutions zijn, Future ICT Solutions zijn prestaties ingevolge deze voorwaarden en/of de wet heeft opgeschort, of gedurende de tijd waarbij Future ICT Solutions door een aan hem niet-toerekenbare tekortkoming, zoals vermeld in artikel 10.5 verhinderd is tot nakoming.
5.4. Indien de wederpartij de zaken op het overeengekomen tijdstip van levering niet in ontvangst neemt, worden die zaken voor zijn rekening en risico ter beschikking gehouden. In dergelijke gevallen kan Future ICT Solutions opslagkosten aan de wederpartij in rekening brengen conform het voor Future ICT Solutions geldende tarief.

Artikel 6: Risico-overgang

Het risico voor de zaken zal op de wederpartij, onder voorbehoud van artikel 5.4. overgaan bij de levering.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

7.1. Future ICT Solutions behoudt zich tot meerdere zekerheid ter betaling van de koopprijs van al door haar verkochte zaken het eigendom voor, tot dat het daarvoor verschuldigde, met inbegrip van de eventuele rente en kosten geheel en al is voldaan.
7.2. Future ICT Solutions heeft het recht deze zaken terug te vorderen en tot zich te nemen indien de nalatige wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft gekregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de zaken wordt gelegd.
7.3. Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde zaken, buiten het recht van wederpartij de betreffende zaken te verkopen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening, zijn de wederpartij verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
7.4. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden alle zaken, welke vervangen worden in het kader van diensten verricht ten behoeve van door de wederpartij aangeleverde zaken, eigendom van Future ICT Solutions.

Artikel 8: Retentierecht

Future ICT Solutions behoudt zich tot meerdere zekerheid ter betaling van de prijs ten aanzien van alle ten behoeve van het verrichten van diensten door wederpartij aangeleverde zaken het retentierecht voor, tot dat het daarvoor verschuldigde, met inbegrip van de eventuele rente en kosten geheel en al is voldaan.

Artikel 9: Betalingen

9.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zullen alle betalingen, zonder aftrek van enige korting, à contant, op rekening, vooruitbetaling, IDEAL of rembours moeten geschieden. Bedrijven die op rekening kunnen kopen moeten een geldig uitreksel van de KVK overhandigen niet ouder dan 3 maanden, en een kopie van een geldig legitimatiebewijs.
9.2. Bij overschrijding van enige in de voorwaarden voorgeschreven c.q. afzonderlijk overeengekomen betalingstermijn, zal aan de wederpartij vanaf het moment dat het verzuim ontstaan is, boven het door hem verschuldigde, een vertragingsrente in rekening gebracht worden van 1,5 % per maand, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling, waarbij een gedeelte van de maand gelijk zal worden gesteld met een gehele maand.
9.3. Het door de wederpartij verschuldigde bedrag is terstond en zonder enige ingebrekestelling opeisbaar in geval van op de wederpartij uitgesproken faillissement, surseance van betaling en onder curatelenstelling, overlijden van de wederpartij, beslaglegging onder de wederpartij, liquidatie danwel vervreemding van de onderneming van de wederpartij en wanneer de wederpartij in gebreke is met de stipte nakoming van enige verplichting jegens Future ICT Solutions.
9.4. Future ICT Solutions behoudt zich het recht voor om orders, die in gedeelten worden uitgevoerd, per deellevering te factureren volgens overeengekomen betalingscondities.
9.5. Het zal Future ICT Solutions bij het uitvoeren van een levering te allen tijde vrij staan van de wederpartij een voorlopige en gedeeltelijke betaling te verlangen. De wederpartij is evenwel gerechtigd voor de overeengekomen betaling zekerheid te stellen in de vorm van bankgarantie, borgstelling of anderszins.
9.6. Betalingen die worden gedaan via IDEAL worden eventueel na schriftelijke toestemming van Future ICT Solutions terug betaald binnen 1 week indien de overeenkomst tussen Future ICT Solutions en wederparij wordt ontbonden.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1. Behoudens de aansprakelijkheid van Future ICT Solutions krachtens dwingendrechtelijke bepalingen en algemeen geldende regels van redelijkheid en billijkheid is Future ICT Solutions niet gehouden tot vergoeding van enige schade van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder mede begrepen bedrijfsschade zowel bij de wederpartij als bij derden.
10.2. De aansprakelijkheid van Future ICT Solutions voor aan wederpartij geleverde zaken gaat niet verder dan de aansprakelijkheid die de leverancier van Future ICT Solutions heeft ten aanzien van die betreffende zaken.
10.3. Future ICT Solutions is niet aansprakelijk voor schaden of waardeverlies ontstaan als gevolg van het ondeskundig en volgens de gebruiksaanwijzing onjuist gebruik van zaken geleverd door Future ICT Solutions en/of het gebruik van deze zaken in daarvoor niet geschikte apparatuur en/of indien door wederpartij en/of diens personeel of door anderen dan wederpartij en/of diens personeel werkzaamheden aan de zaken worden verricht en/of wijzigingen en/of aanvullingen dan ook zijn doorgevoerd.
10.4. Wederpartij is steeds, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van Future ICT Solutions behoudens opzet of grove schuld, geheel verantwoordelijk voor het veiligstellen van gegevens in zaken waaraan door Future ICT Solutions diensten worden verricht.
10.5. Deze overeenkomst wordt gesloten onder voorbehoud van een niet-toerekenbare tekortkoming in de nakoming. Future ICT Solutions is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming indien deze tekortkoming aan Future ICT Solutions volgens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Een tekortkoming in de nakoming kan aan Future ICT Solutions in ieder geval niet worden toegerekend indien sprake is van onder meer, brand in het pand of daar waar zijn zaken zijn opgeslagen, oorlog, ook buiten Nederland, oproer, epidemie, verkeersstoring, werkstaking, uitsluiting, verlies of beschadiging bij transport en soortgelijke andere gevallen, welke buiten de controle van Future ICT Solutions vallen, waardoor vertraging ontstaat in de levering. In die gevallen waarbij mogelijk, wordt de levertijd automatisch voor een redelijke termijn verschoven. In overige gevallen kan de overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, door een aan de wederpartij gericht aangetekend schrijven van Future ICT Solutions, ontbonden worden.
10.6. Indien de niet-toerekenbare tekortkoming intreedt terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, is Future ICT Solutions gerechtigd betaling van de wederpartij te vorderen van de prestaties die reeds zijn verricht. Future ICT Solutions heeft eveneens het recht zich op een niet-toerekenbare tekortkoming te beroepen indien de omstandigheid die de niet-toerekenbare tekortkoming veroorzaakt heeft, intreedt nadat de prestatie verricht had moeten zijn.

Artikel 11: Reclames

11.1 Wederpartij is gehouden de zaken bij levering op zichtbare gebreken te controleren. Geconstateerde gebreken dienen direct aan Future ICT Solutions medegedeeld te worden.
11.2. Reclames ten aanzien van bij levering niet zichtbare gebreken zullen slechts in behandeling worden genomen indien en voor zover deze uiterlijk binnen 8 dagen na levering van het gekochte respectievelijk gegarandeerde schriftelijk ter kennis van Future ICT Solutions zijn gebracht en Future ICT Solutions in de gelegenheid is gesteld de gebreken vast te stellen.
11.3. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel uiterlijk binnen 8 dagen na verzenddatum van de betreffende facturen.
11.4. Na het verstrijken van de in dit artikel genoemde termijnen wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door Future ICT Solutions in behandeling genomen.

Artikel 12: Garantie

12.1. Ten aanzien van door Future ICT Solutions geleverde zaken zullen eventuele door de fabrikant van deze zaken gegeven garantiebepalingen van toepassing zijn. Deze garantie per merk of totaalgarantie wordt in de offertes en op de webshop genoemd.
12.2. Ten aanzien van geleverde diensten ten aanzien van zaken zullen de garantietermijnen en garantiebepalingen van toepassing zijn zoals overeengekomen of bepaald bij het afsluiten van de overeenkomst. 12.3. Tenzij anders bepaald heeft een van toepassing zijnde garantie alleen betrekking op de vervangen onderdelen en de verrichte arbeid. Tekortkomingen in het onderhoud van de computer of gevolgschade van virussen en andere kwaadwillige software vallen niet onder de garantie , en hiervoor zullen kosten worden doorberekend aan de wederpartij.
12.4. Future ICT Solutions behoudt zich, dit na de wederpartij hiervan op de hoogte gesteld te hebben, het recht voor iedere garantie uit te sluiten ten aanzien van verrichte diensten aan zaken waaraan op grond van, door Future ICT Solutions vast te stellen, ouderdom redelijkerwijs geen garantie meer verleend kan worden.
12.5 Future ICT Solutions behoud zich het recht om door onzorgvuldig gebruik en/of het onjuist plaatsen van hardware gebleken uit diagose niet over te gaan tot het vervangen of terugbetalen van het product.

Artikel 13: Ontbinding

13.1. Indien de wederpartij op enigerlei tekort komt in de nakoming, zal hij daarvoor reeds ingebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist zal zijn. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Future ICT Solutions in dit geval ook het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, danwel deze geheel of ten dele zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen.
13.2. Hetgeen in vorig lid vermeld is, geldt tevens in het geval van faillissement of surseance van betaling van wederpartij of bij stillegging van diens bedrijf.

Artikel 14: Geschillen

Alle geschillen, gerezen tussen wederpartij en Future ICT Solutions of tussen Future ICT Solutions en een derde die voor Future ICT Solutions ten behoeve van een wederpartij opdrachten uitvoert ter zake van levering van zaken of het verrichten van diensten, waaronder begrepen geschillen betreffende de uitlegging van deze voorwaarden, zullen in eerste instantie worden berecht volgens Nederlands recht door de bevoegde rechter, in het rechtsgebied waarbinnen Future ICT Solutions statutair gevestigd is.

Artikel 15: Geheimhouding

15.1. Future ICT Solutions zal zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij geen gegevens verstrekken aan derden.
15.2. Indien er sprake is van onzedelijke materialen afkomstig van de computer en/of laptop van de wederpartij zal er zonder kennisgeving een anonieme melding gemaakt worden bij het landelijke meldpunt. Hier kan Future ICT Solutions nimmer voor aansprakelijk gesteld worden.
15.3. Alle overige informatie die op uw computer en/of laptop aanwezig is ten tijde van reparatie of onderhoud wordt vertrouwelijk behandeld, en zal niet worden blootgesteld aan derden.
15.4 Indien u kiest om uw oude computer en/of laptop door ons te laten vernietigen, zal uw data permanent worden verwijderd voor hij wordt afgevoerd.

Artikel 16 Gerechtelijke en andere kosten

Alle kosten welke Future ICT Solutions voor de uitoefening van de door Future ICT Solutions uit koopovereenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten voortvloeiende rechten zal maken, gerechtelijke zowel als buitenrechtelijke , komen ten laste van de wederpartij. De kosten welke Future ICT Solutions moet maken tot invordering van door wederpartij niet betaalde facturen bedragen tenminste 15 % van het factuurbedrag, zulks met een minimumbedrag van € 150,-.

Artikel 17 Retourzendingen

17.1. Retourzending van geleverde zaken kan alleen geschieden franco bedrijf Future ICT Solutions en voor risico van de wederpartij na schriftelijke toestemming tot retourzending van Future ICT Solutions. Aan deze toestemming kunnen door de wederpartij geen rechten van welke aard dan ook worden ontleend.
17.2. Klanten die via de webshop van Future ICT Solutions producten bestellen, hebben een zichttermijn van 7 dagen. Deze producten kunnen na schriftelijke toestemming van Future ICT Solutions ongeopend geretourneerd worden. De kosten die hieruit voortvloeien zijn voor de wederpartij.
17.3. Indien er sprake is van een specifiek besteld product in opdacht van de wederpartij kan deze overeenkomst alleen worden ontbonden met schriftelijke toetstemming van Future ICT Solutions met inachtneming van 10% restock kosten van het bestelde product.
17.4. Future ICT Solutions behoud zich het recht om retourzendingen te weigeren indien er sprake van een niet op te lossen geschil met de koper.
17.4. Future ICT Solutions behoud zich het recht om eventuele kosten te berekenen voor RMA zendingen die door (gevolg) schade onherstelbaar beschadigd zijn.
17.5. RMA zendingen worden binnen 2 weken behandeld. U wordt hier van op de hoogte gesteld.
 

Laatste nieuws


Zomer vakantie 2015

lees meerUpgrade Windows 10

lees meerKoningsdag 2015

lees meer